0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

О судебном сборе

Про судовий збір

Цей Закон визначає правові засади справляння судового збору, платників, об’єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.

Стаття 1. Поняття судового збору

Стаття 2. Платники судового збору

1. Платники судового збору — громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи — підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом.

Стаття 3. Об’єкти справляння судового збору

1. Судовий збір справляється:

за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством;

за подання до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами, заяви про скасування рішення третейського суду, заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду та заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України;

Статья в тему:  Водное поло ставка що

за видачу судами документів;

2. Судовий збір не справляється за подання:

1) заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом;

3) заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;

4) заяви про поворот виконання судового рішення;

5) заяви про винесення додаткового судового рішення;

7) заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;

8) заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

11) заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;

12) заяви про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;

13) позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду;

Стаття 4. Розміри ставок судового збору

Стаття 5. Пільги щодо сплати судового збору

Стаття 6. Порядок сплати судового збору

За подання позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий збір сплачується у гривнях з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати.

Статья в тему:  Як вивести очерет з ставка

2. У разі якщо судовий збір сплачується за подання позовної заяви до суду в розмірі, визначеному з урахуванням ціни позову, а встановлена при цьому позивачем ціна позову не відповідає дійсній вартості спірного майна або якщо на день подання позову неможливо встановити точну його ціну, розмір судового збору попередньо визначає суд з подальшою сплатою недоплаченої суми або з поверненням суми переплати судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом у процесі розгляду справи.

У разі якщо розмір позовних вимог збільшено або пред’явлено нові позовні вимоги, недоплачену суму судового збору необхідно сплатити до звернення до суду з відповідною заявою. У разі зменшення розміру позовних вимог питання щодо повернення суми судового збору вирішується відповідно до статті 7 цього Закону.

3. За подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру.

За подання позовної заяви про розірвання шлюбу з одночасним поділом майна судовий збір справляється за розірвання шлюбу і за поділ майна.

6. За подання зустрічних позовних заяв, а також заяв про вступ у справу третіх осіб із самостійними позовними вимогами судовий збір справляється на загальних підставах.

У разі вибуття із справи позивача судовий збір сплачується його правонаступником, якщо збір не був сплачений.

Статья в тему:  Як зробити ставок для форелі

У разі роз’єднання судом позовних вимог судовий збір, сплачений за подання позову, не повертається і перерахунок не здійснюється. Після роз’єднання судом позовних вимог судовий збір повторно не сплачується.

7. У разі якщо позов подається одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів, судовий збір обчислюється з урахуванням загальної суми позову і сплачується кожним позивачем пропорційно долі поданих кожним з них вимог окремим платіжним документом.

Судовий збір справляється з урахуванням загальної суми позову також у разі:

подання позову одним позивачем до кількох відповідачів;

об’єднання суддею в одне провадження кількох однорідних позовних вимог.

8. Розподіл судового збору між сторонами та перевірка повноти сплати судового збору здійснюються відповідно до процесуального законодавства.

Стаття 7. Повернення судового збору

2. У випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, — повністю.

5. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.

Стаття 8. Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати

2. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Стаття 9. Зарахування судового збору до Державного бюджету України

Стаття 10. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 листопада 2011 року.

Статья в тему:  Как узнать процентную ставку по кредитной карте сбербанка

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

слова «витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу» виключити;

доповнити частиною другою такого змісту:

«Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом»;

статті 45, 46, 47 та 47 1 виключити;

в абзаці першому частини п’ятої статті 49 слова «витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу» виключити;

пункт 3 1 частини першої статті 57, пункт 10 частини першої статті 63 виключити;

статтю 81 1 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

«Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлюється законом»;

частину другу статті 111 19 викласти в такій редакції:

«До заяви додається документ про сплату судового збору. За подання і розгляд заяви на підставі, встановленій пунктом 2 статті 111 16 цього Кодексу, судовий збір не сплачується»;

статтю 120 доповнити частиною четвертою такого змісту:

«За видачу стягувачу дубліката судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом»;

пункт 4 частини четвертої викласти в такій редакції:

«4) документ, що підтверджує сплату судового збору»;

у частині п’ятій слова «державного мита чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» замінити словами «судового збору»;

пункт 3 частини четвертої викласти в такій редакції:

Статья в тему:  Как временная структура процентных ставок

«3) документ, що підтверджує сплату судового збору»;

у частині п’ятій слова «державного мита чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» замінити словами «судового збору»;

у тексті Кодексу слова «державне мито» в усіх відмінках замінити словами «судовий збір» у відповідному відмінку;

2) у Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 — 42, ст. 492):

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом»;

пункт 1 частини третьої виключити;

статтю 81 виключити;

у частині першій статті 82 слова «та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;

статтю 83 виключити;

у частині п’ятій статей 98 і 119 слова «додаються документи, що підтверджують» замінити словами «додається документ, що підтверджує», а слова «та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;

частину першу викласти в такій редакції:

«1. За подання заяви про видачу судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом»;

у першому реченні частини другої слова «та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;

у частині першій слова «чи не оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;

у першому реченні частини другої слова «а також оплатить витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;

частину першу статті 133 доповнити реченням такого змісту: «До клопотання про забезпечення доказів додається документ про сплату судового збору»;

Статья в тему:  Как рассчитать ставку удорожания по лизингу

частину четверту статті 151 доповнити словами «та документ, що підтверджує сплату судового збору за подання заяви про забезпечення позову»;

частину шосту статті 197 викласти в такій редакції:

«6. Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлюється законом»;

у пункті 8 частини першої статті 207 слова «чи не було оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;

частину шосту статті 229 викласти в такій редакції:

«6. До заяви про перегляд заочного рішення додається документ про сплату судового збору»;

у частині другій статей 297 і 327 слова «чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;

частину третю статті 299 викласти в такій редакції:

«3. До заяви про приєднання до апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору»;

частину третю статті 329 викласти в такій редакції:

«3. До заяви про приєднання до касаційної скарги додається документ про сплату судового збору»;

у частині другій статті 358:

у першому реченні слова «та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;

у другому реченні слова «та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи не сплачуються» замінити словами «не сплачується»;

частину третю статті 364 викласти в такій редакції:

«3. До заяви додаються її копії відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі, а також документ про сплату судового збору»;

Статья в тему:  Кем устанавливаются виды ставок таможенных пошлин

частину третю статті 370 викласти в такій редакції:

«3. За видачу стягувачу дубліката виконавчого листа або судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом»;

пункт 4 частини третьої викласти в такій редакції:

«4) документ, що підтверджує сплату судового збору»;

у частині четвертій слова «чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;

пункт 3 частини третьої викласти в такій редакції:

«3) документ, що підтверджує сплату судового збору»;

у частині четвертій слова «чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;

3) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 — 37, ст. 446):

частину третю статті 44 викласти в такій редакції:

«3. Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлюється законом»;

частину першу статті 75 доповнити реченням такого змісту: «До заяви про забезпечення доказів додається документ про сплату судового збору»;

частину другу статті 87 викласти в такій редакції:

«2. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом»;

статтю 89 виключити;

частину другу статті 192 викласти в такій редакції:

«2. До заяви про приєднання до апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору»;

частину другу статті 217 викласти в такій редакції:

«2. До заяви про приєднання до касаційної скарги додається документ про сплату судового збору»;

Статья в тему:  Как поменять ставку усн

частину четверту статті 260 викласти в такій редакції:

«4. За видачу стягувачу дубліката виконавчого листа справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом»;

4) у частині третій статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84) слова «державного мита» замінити словами «судового збору»;

5) частину шосту статті 9 Закону України «Про доступ до судових рішень» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 15, ст. 128) викласти в такій редакції:

«6. За виготовлення копії судового рішення справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом»;

7) у Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113 із наступними змінами):

пункти 1 і 2 статті 2 виключити;

пункти 1 і 2 статті 3 виключити;

у частині першій статті 4:

пункти 1 — 12, абзаци другий і третій пункту 15, пункти 27, 30, 31, 33, 36 — 44, 46 — 48 виключити;

у пункті 28 слова «за позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, а також» виключити;

у пункті 35 слова «за позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, в усіх справах, пов’язаних із захистом майнових інтересів держави та» виключити;

у частині першій слова «з позовних заяв, які подаються до господарського суду, із апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови господарських судів, заяв про їх перегляд за нововиявленими обставинами, а також» виключити;

Статья в тему:  Как удалить историю ставок в 1win

частину другу виключити;

у частині другій статті 7 слова «З позовів, що подаються до суду та господарського суду в іноземній валюті, а також за дії» замінити словами «За дії»;

у частині першій статті 8:

у пункті 2 слова «повернення заяви (скарги) або відмови в її прийнятті, а також» виключити;

пункти 3 і 4 виключити.

3. Кабінету Міністрів України:

1) протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;

2) протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

м. Київ
8 липня 2011 року
N 3674-VI

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector